Reklamace a vrácení

Reklamace zboží

Vrácení zboží

Adresa pro zaslání zboží

lovesouvenirs

Tris & Keviny, s.r.o.

Dolní Hejčínská 1194/36

779 00 Olomouc

 

Upozornění

 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení, používání, či poškození.
 • Zboží musí být pečlivě zabalené, ideálně v krabici, ve které Vám bylo zasláno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Platby a lhůty

 • Váš požadavek bude zpracován nejpozději do 3 pracovních dní.
 • V případě výměny zboží Vám peníze vrátíme zpět na účet a bude zapotřebí vytvořit novou objednávku.
 • Pokud budete zboží vracet, peníze obdržíte zpravidla bezprostředně po přijetí zboží, maximálně však do 14 dní.

 

 Provozovatel e-shopu

 Tris & Keviny, s.r.o.

 Voskovcova 722/6

 779 00 Olomouc, Nové Sady

 IČ: 05300959

 Nejsme plátci DPH.

 

Nevíte si rady?

Kontaktujte nás na čísle +420 608 510 722

 

Reklamační řád

 

Úvod

Reklamační řád se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezuje a upřesňuje povinnosti a práva prodávajícího (Tris & Keviny, s.r.o., Voskovcova 722/6, Olomouc, 77900, IČ: 05300959, dále jen „provozovatel“) a kupujícího.

Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

Pokud je smluvní stranou spotřebitel, tak se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Pokud je smluvní stranou podnikatel, tak se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění novel.

Tento reklamační řád se týká zboží, kde kupující uplatňuje v záruční době práva z odpovědnosti za vady.

 

Převzetí zboží

Kupující nebo spotřebitel je povinen:

 • prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce,
 • při zjištění zjevných vad zboží, které jsou zjistitelné při převzetí, je kupující povinen s dopravcem sepsat záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.
 • zkontrolovat kompletnost dokumentace (dokumentace není u náhradních dílů),
 • neprodleně vady reklamovat u prodávajícího a doložit záznam o poškození, který musí být podepsán i dopravcem.

 

Záruční podmínky

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující má právo uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými zákony a činí 24 měsíců, s výjimkami uvedenými v popisu zboží nebo stanovenými příslušným právním předpisem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím

 

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 • v případě vady odstranitelné, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;
 • v případě vady neodstranitelné bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;
 • v případě vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;
 • v případě vady jiné neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Rozpory s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smluvou věděl nebo ho sám způsobil.

Vyřizování reklamací:

V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje zasláním zboží společně s kopií dokladu o koupi a popisem vady na adresu provozovatele.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě nebo nebude-li vyřízení reklamace záviset na subdodavateli provozovatele nebo vyjádření výrobce. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě zaslání zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko. Ve vlastním zájmu si kupující nebo spotřebitel počíná tak, aby bylo zboží vhodně zabaleno způsobem vyhovujícím nárokům přepravy např. křehkého zboží a také zásilku náležitě označí.

Zboží musí být v původním obalu nebo obalu bránícím poškození zboží přepravou a ve stavu úplném (včetně: kabelů a ostatního příslušenství). Původ zboží prokazuje kupující doložením dokladu o koupi, záručním listem, nebo dodacím listem.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Pro případ oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě neoprávněné reklamace má provozovatel nárok na paušální částku ve výši max. 500 Kč jako náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené používáním.

 

Rozsah záruky

Zaniknutí záruky může dojít v případě:

 • neodbornou montáží, která byla provedena kupujícím, spotřebitelem nebo firmou, která pro tuto činnost není oprávněna,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají doporučení provozovatele nebo výrobce,

Záruka se nevztahuje na:

 • škody způsobené živelnou katastrofou, počasím, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem nebo vyšší mocí,
 • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu, nedodržením pokynů provozovatele nebo výrobce a nedostatečnou údržbou,
 • poškození způsobená zapojením neodpovídající příslušné ČSN nebo EN,

Odstoupení od smlouvy:

 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14 dnů od převzetí věci doporučujeme postupovat následovně:

 • Informovat prodávajícího doporučeným dopisem o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, datumu nákupu a uvedením čísla účtu pro vrácení finančního plnění ze strany prodávajícího.
 • Spotřebitel dále zboží zašle zpět na adresu provozovatele uvedenou výše v původním nepoškozeném obalu, nesmí být opotřebeno nebo poškozeno, musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a doložit kopii dokladu o koupi.
 • Zboží není možno posílat na dobírku, protože potom není možná kontrola kompletnosti zboží.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na doručení zboží zpět nese kupující.
 • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí.

 

Závěrečné ustanovení

Záruční podmínky v tomto řádu jsou platné pro všechny objednávky nebo kupní smlouvy v případě, že nebylo dohodnuto jinak. Reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 6. 2017. Provozovatel si vyhrazuje možnost změny reklamačního řádu.